Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
21.12.2015 Mandátna zmluva č. 1/2016
poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní a elektronickom trhovisku
2015006
960.00 INGSTAV s.r.o.
Ul. Republiky č. 34, 010 01 Žilina
detail
15.12.2015 Mandátna zmluva
Zabezpečenie verejného obstarávania
2015
2,400.00 Visions Consulting, s.r.o.
Štefánikova 23, 917 01 Trnava
detail
06.11.2015 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
Dodatok č. 2
201500031
950.00 Ing. Jozefína Smolková - EkoKONT
Pittsburgská 9/29 Žilina
detail
04.11.2015 Zmluva o výpožičke
cisternová automobilová striekačka
20150030
0.00 Slovenská republika - MV SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
detail
27.07.2015 Dodatok č.1 k dohode č.51/AC/§12/2015
podmienky vykonavania menších obecných služieb
201510
0.00 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
15.05.2015 Zmluva o poskytovaní stravy
strava ZŠ s MŠ
20150008
0.00 Základná škola s materskou školou Hôrky
Hôrky
detail
20.04.2015 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
Poskytnutie poradenských služieb cesty
20150006
1,000.00 JLM CONCULTING, s.r.o.
Bratislava
detail
20.04.2015 Zmluva o spolupráci
vypracovanie písomnej dokumentácie
20150005
792.08 J One
Žilina
detail
20.04.2015 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
poskytovanie poradenských služieb-zateplenie OÚ a KD
20150007
1,000.00 JLM Consulting, s,r,o,
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
detail
10.04.2015 Zmluva o bežnom účte
Zriadenie účtu
20150001
0.00 Prima banka a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
detail
10.04.2015 Zmluva o odbere, preprave, ďalšom nakladaní a zneľkodňovaní odpadov podľa § 269 ods.2 a násl.Obchodného zákonníka v platnom znení
Odber elektroodpadu, nebezpečného odpadu
20150003
0.00 Peter Bolek - EKORAY
Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo
detail
10.04.2015 Dohoda spoločný stavebný úrad okresný úrad Bytča
Dohoda o spoločnom stavebnom úrade
20150004
0.00 podľa zmluvy
podľa zmluvy
detail
10.04.2015 Mandátna zmluva
Verejné obstarávanie a elektronické trhovisko
20150002
80.00 INGSTAV ŽILINA s.r.o.
Ul.Republiky č.34, 010 01 Žilina
detail
30.03.2015 Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne závaznými právnymi predpismi SR
20150009
5,548.50 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail