Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
19.12.2016 Mandátna zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania a elektronického trhoviska
poskytovanie služieb
2016011
960.00 INGSTAV ŽILINA s.r.o.
Ul.Republiky č. 34, 010 01 Žilina
detail
16.12.2016 Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Hlaboké nad Váhom_01
MAPA
2016012
624.00 MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
detail
01.07.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Nakladanie s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
2016009
0.00 NATUR-PACK
Ružová dolina 6
detail
30.05.2016 Dohoda č.32/2016/§54 - ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta znevýhodnených UoZ
Poskytnutie fin.príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta
2016008
3,825.78 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
03.05.2016 Zmluva o odbere odpadov
Zber odpadov vymedzených v zmluve
2016007
0.00 Peter Bolek - EKORAY
Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo
detail
22.03.2016 Dohoda o poskytnutí fin.príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podša §54 ods.1 písm.a/ zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Poskytnutie finančného príspevku úradom na podporu vytvárania pracovného miesta znevýhodnených UoZ
2016005
4,986.01 UPSVaR Žilina
Hurbanova 16, Žilina
detail
22.03.2016 Zmluva o dielo
Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu
2016006
117,595.00 HASTRA s.r.o.
Dolné rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
detail
21.03.2016 Zmluva č.26284 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovolníckej požiarnej ochrany SR
Dotácia na zabezpečenie MTZ vybavenia DHZO, na osobné OPP, odbornú prípravu DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá
2016004
2,000.00 DPO SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
detail
14.03.2016 Zmluva o dielo - návrh
Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu
2016003
117,595.00 HASTRA s.r.o.
Dolné rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
detail
05.03.2016 Zmluva o výkupe použitého oleja a tukov
Odoberanie použitého jedleho ojela a tukov
2016010
0.15 BTE s.r.o.
Hlboké nad Váhom 137, 01401 Bytča
detail
15.02.2016 Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorá zahŕňa poradenstvo v oblasti enviromentálnej a ekonomickej udržateľnosti
Štúdia uskutočniteľnosti
2016002
7,813.00 INGSTAV Žilina s.r.o.
Republiky 34, 01001 Žilina
detail
02.01.2016 Mandátna zmluva
Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania, elektronického trhoviska a konzultačno-poradenskej činnosti
2016001
80.00 INGSTAV ŽILINA s.r.o.
Republiky 34, 01001 Žilina
detail